تفسیر موضوعی انسان در قرآن

nn t j mtn sot

جلسات۱ تا ۱۰

۱۴۰۰٫۰۶٫۲۷ الی ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۱

تفسیر۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسات ۱۱ تا ۲۰

۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴ الی ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۱

تفسیر۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسات ۲۱ تا ۳۰

۱۴۰۰٫۰۸٫۱۲ الی ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۵

تفسیر۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسات ۳۱ تا ۴۰

۱۴۰۰٫۰۸٫۲۶ الی ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۹

تفسیر۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسات ۴۱ تا ۵۰

۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰ الی ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۳

تفسیر۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسات ۵۱ تا ۶۰

۱۴۰۰٫۰۹٫۲۴ الی ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۲

خارج اصول ۹۹-۱۴۰۰

word20132 itunes-wma

جلسات ۶۱ تا ۷۰

۱۴۰۰٫۱۰٫۱۳
الی ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۹

خارج اصول ۹۹-۱۴۰۰

word20132 itunes-wma

جلسات ۷۱ تا ۸۰

۱۴۰۰٫۱۱۰۹ الی ۱۴۰۰۱۱٫۲۵

خارج اصول ۹۹-۱۴۰۰

word20132 itunes-wma

جلسات ۸۱ تا ۹۰

۱۴۰۰٫۱۱٫۲۷ الی ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۴

خارج اصول ۹۹-۱۴۰۰

word20132 itunes-wma

جلسات ۹۱ تا ۱۰۰

۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ الی ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۱

خارج اصول ۹۹-۱۴۰۰

word20132 itunes-wma

جلسات ۱۰۱ تا ۱۱۰

۱۴۰۱٫۰۲٫۲۴ الی ۱۴۰۱٫۰۳٫۰۴

خارج اصول ۹۹-۱۴۰۰

word20132 itunes-wma

جلسات ۱۱۱ تا ۱۲۳

۱۴۰۱٫۰۳٫۰۷ الی ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۵

خارج اصول ۹۹-۱۴۰۰

word20132 itunes-wma