قربانی ماهانه

قربانی ماهانه توسط گروه جهادی و هیئت مدرسه فقهی امیرالمؤمنین و تحت نظر آیت الله فرحانی انجام شده و گوشت آن در مصارف هیئت و خیریه استفاده می شود.