فقه حکمرانی فضای مجازی

nn t j mtn sot

جلسه ۱

۱۴۰۰٫۰۷٫۲۱

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۲

۱۴۰۰٫۰۷٫۲۸

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۳

۱۴۰۰٫۰۸٫۰۶

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۴

۱۴۰۰٫۰۸٫۱۹

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۵

۱۴۰۰٫۰۸٫۲۶

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۶

۱۴۰۰٫۰۹٫۰۳

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۷

۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۸

۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۹

۱۴۰۰٫۰۹٫۲۴

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۱۰

۱۴۰۰٫۱۰٫۰۱

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۱۱

۱۴۰۰٫۱۰٫۰۸

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۱۲

۱۴۰۰٫۱۰٫۲۹

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۱۳

۱۴۰۰٫۱۱۲۰

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۱۴

۱۴۰۰٫۱۱٫۲۷

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۱۵

۱۴۰۰٫۱۲٫۰۴

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۱۶

۱۴۰۱٫۰۲٫۲۱

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۱۷

۱۴۰۱٫۰۲٫۲۸

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۱۸

۱۴۰۱٫۰۳٫۰۴

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۱۹

۱۴۰۱٫۰۳٫۱۱

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۲۰

۱۴۰۱٫۰۳٫۱۸

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۲۱

۱۴۰۱٫۰۳٫۲۵

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma

جلسه ۲۲

۱۴۰۱٫۰۴٫۰۱

خارج فقه حکمرانی فضای مجازی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

word20132 itunes-wma